Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)      uchwalanie statutu i jego zmian,

3)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6)      uchwalanie budżetu,

7)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: członkowie zwyczajni oraz z członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście