STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych działającym na rzecz rozwoju  endokrynologii ginekologicznej, upowszechniania wiedzy o chorobach endokrynologicznych, edukacji pacjentów i  lekarzy oraz promocji i ochrony zdrowia.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
  1. Działalność Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić  działalność na terytorium krajów UE zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i towarzystw międzynarodowych.
  3. Siedzibą Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej jest miasto Poznań.
  4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
  5. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.

 

 

II. Charakter prawny, cele i środki działania

§ 2

 1. Stowarzyszenie może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.
 2. Celem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej jest:

1)      działanie na rzecz rozwoju nauki o wydzielaniu wewnętrznym oraz promocji i ochrony zdrowia,

2)      działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

3)      propagowanie osiągnięć nauki i prozdrowotnych postaw,

4)      wspieranie działalności naukowej drogą przyznawania dotacji oraz nagród,

5)      prowadzenie kształcenia w zakresie endokrynologii ginekologicznej,

6)      współdziałanie w realizacji tych celów z innymi towarzystwami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi,

7)      opracowywanie opinii dotyczących endokrynologii ginekologicznej.

3.    Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:

1)      organizuje posiedzenia, konferencje i zjazdy naukowe,

2)      prowadzi kursy i wykłady,

3)      organizuje publiczne wykłady popularno-naukowe z dziedziny endokrynologii ginekologicznej,

4)      współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

5)      ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z zakresu swojej działalności oraz  przyznaje nagrody za osiągnięcia w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej,

6)      zbiera składki wśród członków Stowarzyszenia,

7)      prowadzi stronę internetową Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej,

8)      podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu endokrynologii ginekologicznej i współdziała w tym zakresie z władzami publicznymi oraz  towarzystwami i organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 

 

III.  Działalność gospodarcza

§ 3

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)      wydawanie książek – 58.11.Z

2)      wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z

3)      pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z

4)      pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z

5)      pozostała działalność portali internetowych – 63.12.Z

6)      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z

7)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z

8)      działalność agencji reklamowych – 73.11.Z

9)      pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z

10)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B

11)  działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z

12)  praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z

13)  pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E

14)  działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z

 

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  1. Stowarzyszenie posiada członków:

1)      zwyczajnych,

2)      wspierających,

3)      honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pracująca w dziedzinie ginekologii lub endokrynologii, która złoży deklarację członkowską w formie pisemnej i zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna działająca w dziedzinie związanej z endokrynologią lub ginekologią deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. Członkowi  wspierającemu nie przysługują prawa wyborcze ani głos stanowiący w obradach organów  Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członkowi  honorowemu nie przysługują prawa wyborcze ani głos stanowiący w obradach organów  Stowarzyszenia.

 

 

§ 5

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)      udziału w zjazdach, zebraniach naukowych, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)      pełnego dostępu do strony internetowej Stowarzyszenia,

5)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia, w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, 

2)      realizacji celów Stowarzyszenia,

3)      przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4)      regularnego opłacania składek.

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie zwyczajni opłacają składkę w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd o zmniejszenia wysokości składki dla  niektórych grup członków np. lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub emerytów/rencistów.
 5. Składki członkowskie opłacane są w terminach określonych przez Zarząd.
 6. Członkowie wspierający opłacają składkę w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu z uwzględnieniem zasady (dotyczy osób prawnych, stowarzyszeń lub innych organizacji) proporcjonalności wysokości składki do liczby członków afiliowanej organizacji lub stowarzyszenia.
 7. Członkowie honorowi są zwolnieni z  wnoszenia składek.

 

 

§ 6

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2)      wykluczenia przez Zarząd:

a)      z powodu działania niezgodnego z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      działania na szkodę Stowarzyszenia,  

c)      z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

d)     z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

e)      na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

f)       popełnienia czynu uwłaczającego czci,

g)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

h)      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub  pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 


V. Władze Stowarzyszenia

§ 7

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnymzwykłą większością głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

 

VI.  Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 8

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  powinien zawierać proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 3 miesięcy do dnia złożenia wniosku. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej są przekazywane członkom listami poleconymi lub na adres e-mail podany przez członka Zarządowi Stowarzyszenia.
 5. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o określone sprawy mogą składać jedynie członkowie zwyczajni i to najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek taki składa się do Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 7. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Zgromadzenia wyznaczonym przez Zarząd.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 9. Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub upoważniony członek Zarządu, który przeprowadza wybory Przewodniczącego i Sekretarz Zgromadzenia. Wybrany przewodniczący Zgromadzenia przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad oraz regulamin obrad. Dalsze obrady prowadzone są zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i uchwalonym Regulaminem obrad.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)      uchwalanie statutu i jego zmian,

3)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6)      uchwalanie budżetu,

7)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który wraz z podjętymi uchwałami przechowuje Zarząd Stowarzyszenia. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia i podjęte uchwały podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

 

VII.  Zarząd

 

§ 9

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, w tym Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie, spośród członków zwyczajnych. Przed przystąpieniem do głosowania kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,  w głosowaniu jawnym. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa a następnie spośród kandydatów wskazanych przez wybranego Prezesa Walne Zgromadzenie wybiera Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na        6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Do kompetencji Zarządu należą:

1)      realizacja celów Stowarzyszenia,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

4)      sprawowanie zarządu  majątkiem Stowarzyszenia,

5)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7)      podejmowanie uchwał o zmniejszeniu składki dla członków Stowarzyszenia będących emerytami lub rencistami lub lekarzami w trakcie specjalizacji,

8)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9)       przyjmowanie i wykluczanie członków.

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku odwołania członka Zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji, w jego miejsce, do końca trwającej kadencji, wchodzi kandydat, który w ostatnich wyborach do danej funkcji otrzymał największą liczbę głosów spośród innych kandydatów do tej funkcji. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu w sposób wyżej określony Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego do końca trwającej kadencji.
 3. Ustępujący Zarząd najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia Walnego Zgromadzenia Członków przekazuje nowo wybranemu Zarządowi wszelkie dokumenty archiwalne i bieżące oraz majątek Stowarzyszenia.

 

§ 10

Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

 

§ 11

Prezes Zarządu, oprócz kompetencji określonych w § 9, prowadzi posiedzenia Zarządu, otwiera Walne Zgromadzenie Członków, przewodniczy w zjazdach naukowych itp.

 

§ 12

Sekretarz Zarządu  ma pieczę nad archiwum, biblioteką, przechowuje  pieczęć Towarzystwa, sporządza protokoły zebrań Zarządu,  prowadzi bieżącą korespondencję itp.

 

§ 13

Skarbnik przyjmuje, przechowuje i wypłaca sumy należące do Towarzystwa oraz  sprawuje bieżący nadzór nad rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 14

Zarząd ma prawo zapraszać na swe posiedzenia innych członków Stowarzyszenia oraz inne osoby z głosem doradczym, których obecność uzna za potrzebną.

 

§ 15

Protokoły z posiedzeń Zarządu  podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu.

 

 

VIII Komisja Rewizyjna

 

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych. Przed przystąpieniem do głosowania kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,  w głosowaniu jawnym.
 3. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie działalności Zarządu, w tym badanie przynajmniej raz w roku całej gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4)      składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia,

5)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji, w jego miejsce, do końca trwającej kadencji, wchodzi kandydat, który w ostatnich wyborach otrzymał największą liczbę głosów spośród innych kandydatów. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w sposób wyżej określony Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego do końca trwającej kadencji.

 

IX. Majątek Stowarzyszenia

§ 17

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1)      ze składek członkowskich,

2)      z dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,

3)      z darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,

4)      z wpisowego opłacanego za udział w zjazdach,

5)      z dochodów z działalności gospodarczej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 18

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej w Poznaniu w dniu 17 maja 2012 r.